Skip navigation

Agony of J.C

Aarre Karkkaien, Hilkka Okkonen
2001

Jesus has returned onto Earth.Agony of JC was produced by two Finnish artists: Aarre Karkkainen & Hilkka Okkonen. aarre@karkka.pp.fi